O nás: Podmienky používania

Share

Podmienky používania

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu Smahu.com je spoločnosť Smahu services, s.r.o., so sídlom Hattalova 12/A, 831 05 Bratislava, IČO: 44 398 689, dalej len („SMAHU“), ktorý poskytuje služby pre všetkých užívateľov a návštevníkov internetových stránok (fyzické aj právnické osoby). Služby na Smahu.com sú určené na súkromné aj komerčné účely.
 2. Internetový portál Smahu.com označuje doménu druhej úrovne smahu.com, partnerské domény druhej úrovne, ktoré poskytujú svoje služby v spolupráci so SMAHU a domény tretej úrovne v tvare cokolvek.smahu.com.
 3. Poskytovanie a využívanie služieb na Smahu.com sa spravuje týmito podmienkami a v prípade niektorých služieb poskytovaných samostatne SMAHU alebo v spolupráci s partnerom, konkrétna služba sa riadi súčasne aj samostatnými podmienkami jej využívania. Konkrétne podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie určitej služby, sú vždy zreteľne uvedené na stránke.
 4. Služby na Smahu.com sú poskytované bezplatné, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 5. Podmienkou využívania služieb na Smahu.com je bezvýhradný a zrejmý súhlas užívateľa s týmito Podmienkami. V prípade, ak užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.

II. Registrácia

 1. Registrácia na Smahu.com nie je povinná. Neregistrovaní užívatelia majú možnosť využívať mnohé služby podľa aktuálnej ponuky.
 2. Registrovaní užívatelia získavajú prístup k rozšírenej ponuke služieb a informácií. Užívateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané užívateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, SMAHU je oprávnený registráciu zrušiť alebo dočasne obmedziť. SMAHU nezodpovedá za žiadnu priamu ani nepriamu škodu, ktorá môže užívateľovi vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie.
 3. Niektoré služby poskytované na Smahu.com sú podmienené registráciou k službe ako napríklad Smahu.com email, Smahu.com video chat alebo Smahu.com webgalérie.

III. Ochrana súkromia na portáli Smhu.com

 1. SMAHU rešpektuje súkromie užívateľov a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu užívateľov. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. meno, priezvisko, adresa, email ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje.
 2. Vo všeobecnosti môže užívateľ navštíviť Smahu.com bez toho, aby poskytol akékoľvek údaje. Niektoré zo stránok Smahu.com môžu využívať cookies alebo a iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Väčšina stránok sa dá nastaviť tak, aby pri prijatí cookie upozornili, prípadne je možné používanie cookies úplne zakázať. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu Smahu.com. Používanie cookies a iných technológií sledovania umožňuje zlepšiť webovú lokalitu a služby Smahu.com. Informácie, ktoré neobsahujú vaše osobné údaje, môžeme analyzovať pre účely štatistiky.
 3. SMAHU zbiera, používa, spracúva a uchováva údaje o užívateľoch výlučne za účelom poskytovania služieb. Na využívanie niektorých služieb je potrebná registrácia. Vo všetkých lokalitách Smahu.com, kde SMAHU zhromažďuje osobné údaje sú umiestnené bližšie podmienky konkrétnej služby, pre ktorú sa užívateľ registruje. Ak sa užívateľ rozhodne SMAHU-u požadované informácie neposkytnúť, stále môže navštíviť väčšinu webových lokalít Smahu.com, pričom k niektorým možnostiam, ponukám a službám nebude mať plný prístup.
 4. Osobné údaje, ktoré sú chránené podľa platných právnych predpisov, SMAHU neposkytuje tretím osobám, okrem prípadov, ak s tým užívateľ vyjadrili súhlas. Pri každom nakladaní s osobnými údajmi podnikne SMAHU náležité a primerané kroky na ich ochranu pred neoprávneným použitím alebo zverejnením.
 5. Otázky alebo podnety k ochrane súkromia Smahu.com užívateľ doručuje na adresu SMAHU niektorým zo spôsobov uvedených v sekcii Kontakty na stránke Smahu.com.

IV. Práva a povinnosti SMAHU

 1. SMAHU poskytuje služby na Smahu.com v stave v akom sa nachádzajú , t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. SMAHU neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. SMAHU nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Smahu.com.
 2. SMAHU nezodpovedá za obsah príspevkov a aktivity užívateľov. Príspevky do diskusií a na nástenkách ako aj profily užívateľov vyjadrujú názory užívateľov a SMAHU nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi užívateľmi.
 3. SMAHU má právo kedykoľvek zrušiť registráciu užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu a prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. SMAHU má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku Smahu.com, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 4. SMAHU sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy SMAHU vzniknutej v dôsledku aktivít užívateľa na Smahu.com, užívateľ sa zaväzuje nahradiť takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.

V. Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto Pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na Smahu.com ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Užívateľom služieb na SMAHU.com je zakázané:
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine
  • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním
  • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
  • propagovať detskú pornografiu
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov
  • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám
 3. Užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na Smahu.com a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.

VI. Pravidlá diskusií a komunikácie na Smahu.com

 1. SMAHU nezodpovedá za obsah a aktivity v diskusiách medzi užívateľmi. Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory čitateľov a návštevníkov Smahu.com a SMAHU nepreberá zodpovednosť za prezentované názory ani sa s nimi nestotožňuje.
 2. Užívateľom používajúcim komunikačné nástroje na SMAHU.com ako chat, video chat, email, diskusie je zakázané:
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine
  • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním
  • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
  • propagovať detskú pornografiu
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov
  • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám
 3. SMAHU si vyhradzuje právo zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého autora, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá. Užívateľ nemôže brániť v diskusii ostatným užívateľom, prípadne ju narúšať, ani obťažovať ostatných užívateľov.
 4. Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z príspevkov z uverejnených príspevkom porušuje tieto Pravidlá, prosím oznámte nám túto skutočnosť na support@smahu.com

VII. Pravidlá používania a pridávania obsahu

 1. Obsah na Smahu.com je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu SMAHU zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich SMAHU. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia SMAHU-u je zakázané. SMAHU ako oprávnený zástupca autorov článkov zverejnených na Smahu.com si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených heslom "spravodajská licencia vyhradená", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.
 2. Užívateľ, ktorý zverejňuje na Smahu.com svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie nemá za jeho príspevky zverejnené na Smahu.com nárok na žiadnu autorskú odmenu.
 3. Užívateľ vyhlasuje, že je oprávnený dodať SMAHU-u za účelom použitia na Smahu.com svoje príspevky a že získal všetky potrebné povolenia, licencie a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov. Užívateľ vyhlasuje, že práva k príspevkom dodaným alebo použitím na Smahu.com, ktoré požívajú ochranu podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom („autorský zákon“), udeľuje SMAHU súhlas na použitie všetkými spôsobmi známymi ku dňu pridania príspevku na Smahu.com, a to v neobmedzenom rozsahu, nevýhradne, bezodplatne a bez časového obmedzenia.
 4. Ukončením registračného procesu, súhlasom s Podmienkami Smahu.com a s príslušnými osobitnými podmienkami a potvrdením voľby “Registruj“, „Súhlasím“ alebo ich obdoby/náhrady, sa zmluvný vzťah medzi registrovaným užívateľom a SMAHU-om považuje za uzatvorený v písomnej forme v súlade s ustanovením § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 5. Užívateľ pridávajúci príspevky vyhlasuje, že je oprávnený príspevky zverejniť a prípadne, že získal všetky oprávnenia na takéto nakladanie s príspevkom od oprávnených osôb. V prípade pridávania príspevkov chránených licenčnými právami tretích osôb užívateľ potvrdzuje, že je oprávnený s príspevkom nakladať a neporušuje práva tretích osôb.
 6. Zverejnením svojich príspevkov na Smahu.com užívateľ súhlasí s verejným šírením a použitím príspevkov vrátane vlastnej fotografie užívateľa.

VIII. Podmienky používania služby Smahu.com email a Smahu.com chat

 1. Podmienky používania služby Smahu.com email a Smahu.com chat (ďalej aj „Smahu.com email“) stanovujú pravidlá medzi užívateľom a SMAHU-om a sú súčasťou Podmienok Smahu.com. Službou sa pre účely tohto bodu VIII Podmienok Smahu.com rozumie umožnenie užívateľovi vytvoriť si vlastnú e-mailovú adresu v tvare login@smahu.com, kde login predstavuje meno zvolené užívateľom pri registrácii a užívať ju za účelom prijímania, čítania, posielania a archivovania správ elektronickej pošty (ďalej len „správ“).
 2. Pri registrácii musí užívateľ pravdivo vyplniť registračný formulár. Užívateľ súhlasí so spracúvaním manuálne aj prostredníctvom výpočtovej techniky svojich osobných údajov uvedených pri registrácii podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom zriadenia, vedenia a spravovania služby podľa týchto Podmienok používania služby Smahu.com email ako ak za účelom marketingovej komunikácie SMAHU, ak užívateľ pri registrácii alebo neskôr (počas využívania služby) prejavil záujem o takúto komerčnú komunikáciu. Užívateľ udeľuje SMAHU-u súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu trvania poskytovania služby. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom berie na vedomie oprávnenie SMAHU okamžite zrušiť užívateľovi konto. Ak užívateľ odvolá záujem o zasielanie komerčnej komunikácie, nie je tým dotknuté trvanie poskytovania služby SMAHU pre užívateľa.
 3. Elektronická pošta je považovaná za súkromnú korešpondenciu medzi odosielateľom a príjemcom prostredníctvom účtu (schránky elektronickej pošty) v tvare login@smahu.com. Schránka elektronickej pošty je užívateľovi vytvorená po úspešnom zavŕšení procesu registrácie na znak súhlasu s Podmienkami Smahu.com. Zaregistrovaním e-mailovej adresy zriaďuje SMAHU pre užívateľa e-mailovú schránku, do ktorej sa budú ukladať jednotlivé správy odosielané z e-mailovej adresy alebo na ňu adresované (ďalej len „schránka“).
 4. Služba je poskytovaná zadarmo a v žiadnom prípade SMAHU nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené užívateľovi z nasledovných dôvodov:
  • prípadným nedoručením, alebo doručením e-mailu
  • prípadnou nefunkčnosťou, alebo úplnou či čiastočnou nedostupnosťou služby, či siete Internet
  • prípadným neodoslaním, alebo odoslaním emailu
  • nedostupnosťou WWW stránky „smahu.com“
  • inou príčinou, alebo následkom používania služby.
 5. SMAHU nevykonáva monitorovanie, editáciu, alebo cenzurovanie obsahu jednotlivých správ užívateľa. Zodpovednosť a prípadné následky za obsah odoslaných správ a ich prípadný rozpor s platnými právnymi predpismi nesie sám užívateľ. Užívateľ sa týmto zaväzuje, že nebude využívať službu Smahu.com email k hromadnému rozosielaniu nevyžiadaných komerčných alebo nekomerčných správ (junk mail, spam) osobám, ktoré nedali súhlas k odberu takýchto správ.
 6. Užívateľ sa ďalej zaväzuje, že nebude používať službu Smahu.com email k zasielaniu akýchkoľvek správ, ktoré sú poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov alebo sa priečia dobrým mravom. Užívateľ sa zaväzuje, že prostredníctvom služby Smahu.com email nebude prenášať žiadny materiál, ktorý by navádzal alebo podnecoval k páchaniu trestnej činnosti alebo inak porušoval platný právny poriadok Slovenskej republiky.
 7. Užívateľ nie je oprávnený zasahovať iným užívateľom do používania služby Smahu.com email. Pokusy získať neautorizovaný prístup do cudzej schránky elektronickej pošty sú prísne zakázané, a môžu byť posudzované ako trestný čin.
 8. Užívateľ týmto súhlasí s použitím služby na svoje vlastné riziko. SMAHU nezaručuje správnosť a spoľahlivosť informácii, stratu dát prenášaných prostredníctvom siete internet a nepreberá záruky za obsah správ adresovaných na e-mailovú adresu užívateľa. SMAHU zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za správy obsahujúce ponuky alebo objednávky služieb alebo tovaru, ktoré budú realizované prostredníctvom poskytnutej služby.
 9. SMAHU uchováva užívateľom zadané údaje v rámci registrácie. SMAHU prehlasuje, že podnikol dostupné opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. SMAHU však nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k údajom jednotlivých užívateľov a/alebo k ich schránke elektronickej pošty a tieto údaje neoprávnene použijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Užívateľ prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb.
 10. SMAHU nenesie zodpovednosť za akékoľvek zneužitie e-mailovej adresy prípadne schránky užívateľa. Užívateľ sa zaväzuje neodkladne informovať SMAHU o akomkoľvek zneužití, alebo podozrení zo zneužitia svojej e-mailovej adresy, prípadne schránky. Objemová kapacity schránky elektronickej pošty poskytovaná užívateľovi bezplatne po registrácii predstavuje kapacitu 2.5 GB. V prípade záujmu má užívateľ možnosť využiť ďalšie zvýšenie kapacity schránky na neobmedzenú kapacitu. Za účelom zvýšenia kapacity schránky na neobmedzenú kapacitu užívateľ kontaktuje SMAHU.
 11. SMAHU nepreberá zodpovednosť za prípadné vymazanie, poškodenie, chyby alebo neschopnosť uloženia správ ako aj za omeškanie v doručovaní správ a zlyhanie komunikačných sietí, za krádeže, deštrukcie či zmeny oprávnených (autorizovaných) prístupov do služby WEBMAIL. Užívateľ sa zaväzuje nezneužívať poskytnutú kapacitu pre uloženie e-mailov za účelom cieleného zaplnenia diskového priestoru SMAHU, k vytváraniu rozsiahlych archívov súborov uložených v e-mailoch, k zdieľaniu súborov prostredníctvom schránky s verejne prístupnými prihlasovacími údajmi, k rozosielaniu hromadnej nevyžiadanej pošty, k príjmu nadmerného množstva e-mailových správ a k iným aktivitám nepriaznivo zasahujúcim do prevádzky služby Smahu.com email. SMAHU si vyhradzuje právo bez upozornenia a bez náhrady zablokovať alebo zmazať schránky elektronickej pošty, u ktorých je podozrenie na porušenie týchto Podmienok Smahu.com.
 12. SMAHU má právo s ohľadom na efektívne využívanie priestoru schránok elektronickej pošty užívateľov priebežne mazať obsah priečinkov SPAM a TRASH (odpadkový kôš), a to spravidla do 7 dní od uloženia alebo presunutia správy do príslušného priečinka. Správy v priečinku SPAM, ktoré užívateľ prečítal a po prečítaní nepresunul do iného priečinku v rámci svojej schránky elektronickej pošty, budú automaticky vymazané po troch dňoch od prečítania užívateľom.
 13. Užívateľ súhlasí s tým, že SMAHU môže pre vlastné účely využiť štatistické informácie, ktoré užívateľ uviedol pri používaní služby a zaradiť ich do svojej databázy užívateľov. Užívateľ súhlasí s tým, že SMAHU môže využiť štatistické informácie, ktoré užívateľ zadal pri registračnej procedúre s tým , že tieto štatistické informácie môžu byť poskytnuté tretím osobám bez uvedenia osobných údajov užívateľa.
 14. Užívateľ registráciou výslovne súhlasí so spracovaním a poskytovaním svojich osobných údajov v súlade s týmito podmienkami služby Smahu.com email. SMAHU postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje užívateľa môžu byť tretím stranám poskytnuté a sprístupnené len na základe platného právneho poriadku Slovenskej republiky, a to najmä pri zisťovaní skutočností vedúcich k objasneniu trestnej činnosti na základe písomnej výzvy orgánov činných v trestnom konaní.
 15. SMAHU poskytuje službu Smahu.com email užívateľovi v stave v akom sa nachádza , t.j. so všetkými prípadnými vadami. SMAHU neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Užívateľ prehlasuje , že skutočnosti uvedené v tomto článku berie na vedomie a je si vedomý ich prípadným možných následkov na kvalitu a rozsah poskytovanej služby Smahu.com email.
 16. SMAHU má právo zasielať na e-mailovú adresu užívateľa správy obsahujúce informácie o iných službách ako aj novinkách, ktoré SMAHU ponúka, ako aj správy obsahujúce informácie tretích osôb, t.j. obchodných partnerov ako aj ovládajúcich a ovládaných osôb, ak o takúto komerčnú komunikáciu užívateľ prejavil záujem pri registrácii alebo neskôr. Na požiadanie užívateľa SMAHU zasielanie takýchto informácií zruší.
 17. Užívateľ môže kedykoľvek požiadať SMAHU o zrušenie jeho schránky a e-mailovej adresy a SMAHU sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť. SMAHU si vyhradzuje právo na zrušenie služby bez uvedenia dôvodu a predchádzajúceho upozornenia užívateľa. V dôsledku zrušenia schránky a e-mailovej adresy ako aj služby Smahu.com email užívateľ stráca prístup do jeho schránky elektronickej pošty.
 18. SMAHU má právo zastaviť prijímanie správ na e-mailovú adresu užívateľa v prípade, že prešlo 6 a viac mesiacov od posledného prihlásenia, odoslania správy, prehliadania alebo sťahovania správ zo schránky. Z dôvodu zbytočného zahlcovania diskovej kapacity budú takéto e-maily skomprimované a zastavená možnosť prijímania novej pošty, až pokiaľ sa užívateľ neprihlási do svojej schránky elektronickej pošty a nepožiada SMAHU o znovuaktiváciu schránky.
 19. SMAHU má právo vymazať celý obsah emailovej schránky v prípade, že od posledného odoslania správy, prehliadania alebo sťahovania správ zo schránky uplynulo viac ako 9 mesiacov, alebo ak užívateľ využíva e-mailovú adresu v rozpore s dobrými mravmi, platnými právnymi predpismi alebo týmito Podmienkami, pričom užívateľ je naďalej užívateľom konta, registrácia a jeho heslo zostávajú zachované, užívateľ však nemôže prijímať poštu, a to až do okamihu, kým sa neskontaktuje s SMAHU na support@smahu.com
 20. Potvrdením voľby „súhlasím“ a dokončením registrácie získava užívateľ možnosť využívať službu elektronickej pošty , smahu.com chat medzi jednotlivými zaregistrovanými užívateľmi a získava súčasne možnosť aktívne prispievať do diskusií na Smahu.com.
 21. Otázky, podnety a prípadné žiadosti o zrušenie týkajúce sa služby Smahu.com email môžu užívatelia zasielať na adresu support@smahu.com.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. SMAHU si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Smahu.com. Zmena je platná a účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke Smahu.com. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok SMAHU, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.
 2. SMAHU si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke www.Smahu.com najneskôr v deň jej účinnosti.
 3. Užívateľ a SMAHU prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania Smahu.com a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.
 4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.1.2009